Fredhoeje
Fredhoeje

Ordensbestemmelser.

H.F. Fredhøje.

 

 • 7  Ordensbestemmelser

 

Medlemspligt:

 

 1. Haven skal være renset og i orden 15. maj og
  fremdeles sommeren igennem, vejen skal holdes fri for ukrudt og repareres, såfremt der er opstået skader eller huller. Hæk klippes mindste 1 gang i vækstperioden, klippehøjden max 160 cm. Hæk klippes senest den 15. juli. Ved forsømmelse af have eller hæk er bestyrelsen pligtig til efter skriftlig advarsel med 2 ugers varsel, at foranledige forholdene bragt
  i orden på medlemmets bekostning evt.
  ved overdragelse til inkasso.

 2. Hegn mod nabolod, vej eller sti skel må kun etableres som levende hegn.

 3. Havelåger må ikke være højere end 140 cm, målt fra jorden.
  Bredde mellem hækplanter ved lågen
  max 300 cm.
  Stolperne ved lågen må højst være 220 cm. 

 4. Raftehegn o.l. må, inden for kolonihave området, kun anvendes som læhegn i umiddelbart forbindelse med bebyggelse.
  Max højde 180 cm.

 5. Husdyrhold af en hver art er forbudt.

 6. Hvert medlem bør udvise respekt og stilfærdig adfærd, dvs. Radio, TV, Motorcykler,
  Knallerter, Biler og lign. må ikke være til gene for naboer.
  Musik er ved festlige lejligheder tilladt.

 7. Ophold i haven skal forgå i henhold til Holstebro Kommunes lokalplan 1031

 8. Løsgående hunde må ikke medtages/ opholde sig i have området.

 9. Fjernelse af hegn, skelpæle samt andet, der af foreningen anbringes i have området, er forbudt.

 10. Medlemmerne er pligtige til at fjerne udhængende eller nedhængende grene i linje med hegnet.

 11. Medlemmerne må ikke have gødning, byggematerialer eller
  andet henliggende på færdselsvejene over 24 timer.

 12. Etableres pejs eller andet ildsted, henvises til forbundets regler / kommunens lokalplan.

 13. Parkering på foreningens færdselsveje er ikke tilladt, men skal ske på egen grund eller
  på foreningens indrettede parkeringspladser. Hvis man ønsker at parkere i haven,
  skal dette ske på armeret plads. Åbning i hækken må max være 300cm
  og skal være afgrænset med en stolpe i hver side. Der må til enhver tid kun holde 1 bil på hver grund.

 14. Alt nyt og ombygning skal i en periode på 1 år være færdigbygget udvendig.

 15. Der skal indsendes en tegning over grundplan/mål for byggeri,
  til bestyrelsen til godkendelse inden nyt byggeri & om byggeri igangsættes.

 16. Gebyr 300 kr. opkræves hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt
  jvf. § 6 og 8 i vedtægterne

 17. Det blev besluttet på generalforsamlingen i februar 2017, at hovedhanen skal være åbnet for vand hele året.
  Det er herefter den enkelte have lejers eget ansvar at sikre sig mod frostskader, ved hjælp af hanen i egen målerbrønd indenfor hækken.

 18. Hækken holdes fri for anden beplantning end den anlagte hæk. På begge sider af hækken og under den.

 19. Man skal holde vejen fri for beplantning fra sin hæk og ud til midten af vejen.
  Vild med vilje må kun ske i afgrænset område og mindst 20cm fra hæk og på egen grund

 20. Færdsel på vejene sker med max 10km/t.

 21. Alle haver skal være påført tydeligt nummer.

 22. Fyrværkeri er ikke tilladt i Haveforeningen

 23. Alt affald skal sorteres, og afleveres i de korrekte containere, lågene skal kunne lukkes.
  Henstilling af affald ved siden af containerne er ikke tilladt.
  Der må ikke bortkastes affald uden for haverne, hverken på engen eller mod mark.

 24. Der skal tegnes en brandforsikring på alle huse.
  Ved handel med haver skal bestyrelsen efter handlen modtage en kopi af forsikringspolicen.
  Ved byggeri skal der tegnes en brandforsikring på bygning man opfører inden byggeri startes.
  Bestyrelsen efter inden byggeri startes modtage en kopi af forsikringspolicen.

Revideret på generalforsamlingen 2023